Zoeken

196 zoekresultaten

Zoeken

?

Kerncijfers

1 financiele middelen

2 Kerncijfers Zorgverzekeringswet (Zvw)

3 kerncijfers Wlz en Wmo

A. De zorgprestaties

A.1. Bevolkingscijfers en (gezonde) levensverwachting

A.2. Ziekenhuiszorg

A.2.1. Ziekenhuisopnamen en contact met specialist

A.2.2. Top 5 DBC-Zorgproducten

A.2.3. Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten

A.3. Eerstelijnszorg

A.4. Genees- en hulpmiddelen

A.4.1. Kerncijfers Genees- en hulpmiddelen

A.4.2. Gebruik en kosten Genees- en hulpmiddelen

A.5. Geestelijke gezondheidszorg

A.6. Langdurige zorg

A.6.1. Kerncijfers Wet Langdurige Zorg (Wlz)

A.6.2. Indicaties Langdurige Zorg

A.6.3. Gebruik Langdurige Zorg op een peildatum

A.6.4. Gebruik Langdurige Zorg in een jaar

A.6.5. Aantal personen Zorg Met Verblijf naar Zorgzwaartepakketten

A.7. WMO - participatie van personen

A.8. Jeugdhulp

A.8.1. Jeugdhulp uitgesplitst naar sectoren

A.8.2. Aantal cliënten Jeughulp

A.9. Macro uitgaven aan zorg

A.9.1. Zorguitgaven internationaal vergeleken

A.9.2. Beknopte kenschets van enkele internationale zorgsystemen

A.9.3. Totaal uitgaven aan zorgaanbieders naar financieringsbron

B. De (financiële) middelen

B.1. BKZ-uitgaven en -ontvangsten

B.1.1. Het BKZ naar financieringsbron

B.1.1. Samenstelling bruto-BKZ naar financieringsbron

B.2. BKZ-uitgaven en -ontvangsten Zvw

B.2.1. Uitgaven Eerstelijnszorg per sector

B.2.2. Uitgaven Medisch Specialistische Zorg per sector

B.2.3. Uitgaven Ziekenvervoer, Genees- en hulpmiddelen, Wijkverpleging en Overig per sector

B.3. BKZ-uitgaven en -ontvangsten Wlz

B.3.1. Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector

B.3.2. Uitgaven persoonsgebonden budget

B.4. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

B.4.1. Verdeling macrobudget Jeugdwet

B.4.2. Verdeling macrobudget Wmo

B.5. Financiering van de Zvw en Wlz

B.6. Lasten per volwassene aan zorg

B.7. Premieoverzicht Zvw en Wlz

B.8. Aantal onverzekerden, wanbetalers, ontvangers zorgtoeslag en collectief verzekerden

B.9. Zorguitgaven gerelateerd aan totale collectieve uitgaven

C. Het zorgaanbod

C.1. Ziekenhuiszorg

C.1.1. Aantal aanbieders

C.1.2. Bedrijfsopbrengsten ziekenhuizen naar sectoren

C.1.3. Enkele karakteristieken medisch specialistische zorginstellingen

C.10. Maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen)

C.2. Traumacentra, acute (ambulance)zorg en verloskundezorg

C.3. Eerstelijnszorg

C.3.1. Aantal werkzame personen in eerstelijnszorg

C.3.2. Gemiddelde afstand tot voorzieningen

C.3.3. Het norminkomen van huisartsen met een eigen praktijk

C.3.4. Kostenverdeling huisartsenzorg en ketenzorg

C.4. Genees- en hulpmiddelen

C.4.1. Geneesmiddelen

C.4.2. Hulpmiddelen

C.5. Donorregistraties en orgaandonoren

C.6. Geestelijke gezondheidszorg

C.7. Langdurige zorg

C.7.1. Volume (productie) van zorg in natura met en zonder verblijf

C.7.2. Kenschets en gemiddeld aantal uren zorg intramurale Verzorging en Verpleging

C.8. Het sociale domein

C.8.1. WMO

C.8.2. Jeugdhulp

C.9. Arbeidsmarkt uitgesplitst naar sector

C.9.1. Kerntabel arbeidsmarkt Curatieve Zorg, GGZ, Langdurige Zorg en Jeugd

C.9.2. Loon zorgbestuurders naar sector

Eind 2012 zijn er in Nederland 225 (vaste) ambulancestandplaatsen die of ov...

Verloskunde maakt onderdeel uit van de acute zorg. Ongeacht de vraag, moete...

http://zorgcijfers.nl/wp-content/uploads/2014/08/c6.png...

http://zorgcijfers.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/b11.png...

;2013 ;2014 ;2015 Wmo en Jeugdwet (Gemeentefonds) ;1.561,2; 1.713,7 ;7.05...

Aanbieders geestelijke gezondheidszorg

Aanbod palliatieve zorg

Aandeel cliënten (0 tot 18 jaar) provinciale jeugdzorg per gemeente, 2011

Aanspraak op AWBZ-zorg zonder verblijf

Aantal cliënten Jeughulp

Aantal donorregistraties

Aantal ontvangers zorgtoeslag en aantal collectieve verzekerden

Aantal personen* met ZMV (Zorg Met Verblijf) naar Zorgzwaartepakketten op peildatum**

Aantal werkzame personen in eerstelijnszorg

Aantal werkzame personen in eerstelijnszorg

Aantal ziekenhuizen naar type zorgaanbieder

Ambulancestandplaatsen

Bedrijfsopbrengsten ziekenhuizen naar sectoren (x 1 miljoen euro)

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljard) *

Beknopte kenschets van enkele internationale zorgsystemen

Bereikbaarheid 24/7 MMT-zorg

Bevolking naar leeftijd op 1 januari

Bevolkingsdichtheid

Bevolkingstoename (x 1000 personen)

BKZ-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljard)

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljard)

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljard) *

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)

BKZ-uitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)

Bloed(plasma)donors in het aangegeven jaar

Bruto jaarloon afgezet tegen 130%-norm

Bruto jaarloon zorgbestuurders naar sector

Concessiehouders Awbz per zorgkantoorregio, 2013

Contact met fysio- en oefentherapeut

Contact met huisarts

Contact met specialist 2013

Contact met tandarts

De arbeidskosten (‘norminkomen’) van huisartsen met een eigen praktijk

De arbeidskosten (‘norminkomen’) van huisartsen met een eigen praktijk

De participatie van personen naar leeftijd

Donorregistraties

Donorregistraties met toestemming

Enkele karakteristieken medisch specialistische zorginstellingen*

Financiering Wlz (bedragen x miljard euro)

Financiering Zvw (bedragen x miljard euro)

Gebruik en kosten van geneesmiddelen in 2013

Gebruik en kosten van hulpmiddelen 2013

Gebruik medicijnen/voedingssupplementen

Gebruik zorg naar personen* (x 1000) op peildatum

Gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) en/of zorg met verblijf (ZMV), personen* in een jaar

Gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar functie, personen* (x 1000) op peildatum

Gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar functie, personen* resp. zorgomvang in een jaar. 2012

Geëffectueerde postmortale orgaandonoren in het aangegeven jaar

Geestelijke gezondheidszorg

Gemiddelde afstand tot voorzieningen (in kilometers)

Gezonde levensverwachting 2012

GGZ-instellingen

Huidige en nieuwe situatie

Indicatie zorg zonder en/of zonder met verblijf naar grondslag, personen op peildatum

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum

Jeugdhulp uitgesplitst naar sectoren

Jongeren en gezin

Kaart met locaties categorale instellingen inclusief poliklinieken (2009)

Kenschets en gemiddeld aantal uren zorg per zzp-klasse bij intramurale Verzorging en Verpleging

Kerncijfers Genees- en hulpmiddelen

Kerncijfers Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Kerncijfers Zorgverzekeringswet (Zvw)

Kerntabel arbeidsmarkt Curatieve Zorg plus GGZ (curatief en langdurig)

Kerntabel arbeidsmarkt Langdurige Zorg

Kostenverdeling* huisartsenzorg en ketenzorg

Lasten per volwassene aan zorg

Levende nierdonoren en ontvangers in het aangegeven jaar

Levensverwachting 2013

Locaties academische en algemene ziekenhuizen incl. buitenpoliklinieken(sept. 2012)

Maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen) per zorgsector.

MEE-instellingen

Ondersteuning bij leven met een beperking

Onverzekerden en wanbetalers Zvw

Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)

Overige zorgaanbieders

Participatie van personen met beperkingen

Personen Zorg zonder verblijf (AWBZ)

Premieoverzicht Zvw en Wlz (bedragen in euro's)

Reistijd tot dichtstbijzijnde traumacentrum

Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard) *

Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Schematische opbouw jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Top 10 van duurste geneesmiddelen (= totale kosten per gebruiker) in 2013

Top 10 van geneesmiddelen op basis van de totale kosten [x miljoen euro]

Top 10 van geneesmiddelen op basis van het aantal gebruikers

Top 10 van hulpmiddelen op basis van de totale kosten [x miljoen euro]

Top 10 van hulpmiddelen op basis van het aantal gebruikers

Top 10 van hulpmiddelen op basis van totale kosten per gebruiker

Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten in de gezondheidszorg (x miljoen euro): 0-14 jaar

Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten in de gezondheidszorg (x miljoen euro): 15-65 jaar

Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten in de gezondheidszorg (x miljoen euro): 65 jaar en ouder

Top 5 Aanmeldingsklachten eerstelijns psychologische zorg, Jeugd

Top 5 Aanmeldingsklachten eerstelijns psychologische zorg, Volwassenen

Top 5 DBC- Zorgproducten (x 1000)

Totaal uitgaven aan zorgaanbieders naar financieringsbron (x miljoen euro)

Transplantatiecentra

Traumacentra, acute (ambulance)zorg en verloskunde

Tweedelijns GGZ: DBC-Patiëntaantallen per diagnosegroep (x 1000)

Uitgaven Eerstelijnszorg per sector (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven Medisch Specialistische Zorg per sector (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven persoonsgebonden budget (x 1000 euro)

Uitgaven Ziekenvervoer, Genees- en hulpmiddelen, Wijkverpleging en Overig per sector (bedragen x € 1 miljoen)

Veiligheid en justitie

Verdeling macrobudget Jeugdwet (bedragen x € 1 miljoen)

Verdeling macrobudget Wmo* (bedragen x € 1 miljoen)

Verslavingszorg

Volume (productie) van zorg in natura met en zonder verblijf

Wet Langdurige Zorg (Wlz): Gebruik

Wet Langdurige Zorg (Wlz): Indicatie

Wet Langdurige Zorg (Wlz): Volume (productie)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

WMO-regio's

Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maanden 2013

Zorguitgaven als percentage van het bbp, internationaal* vergeleken 2012, gerangschikt op aflopend totaal

Zorguitgaven gerelateerd aan totale collectieve uitgaven

Zorguitgaven langdurige zorg als percentage van het bbp, internationaal* vergeleken, gerangschikt op aflopend totaal

Zorguitgaven per persoon, internationaal* vergeleken, indexcijfers met Nederland = 100, gerangschikt op aflopend totaal

VWS. Voor Nederland.